ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Επισκόπηση εταιρικού φορολογικού συστήματος στην Κύπρο

Η Κύπρος διαθέτει ένα πολύ ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα το οποίο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την ΕΕ και τους διεθνείς κανονισμούς. Οι κυπριακές εταιρείες οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, επωφελούνται από το εκτεταμένο δίκτυο σε σχέση με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας τις οποίες έχει συνάψει η Κύπρος με πάνω από 55 χώρες σε όλο τον κόσμο, καθώς επίσης και μέσω της δυνατότητάς πρόσβασης σε οδηγίες της ΕΕ.  Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά και με το πλαίσιο προϋποθέσεων του ΟΟΣΑ αναφορικά με τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές.  Ο ΟΟΣΑ περιλαμβάνει την Κύπρο στη Λευκή Λίστα Δικαιοδοσιών που έχουν εφαρμόσει ουσιαστικά το διεθνώς συμφωνηθέν φορολογικό πρότυπο.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες που προσφέρονται ιδανικά για το φορολογικό περιβάλλον Κύπρος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Μητρικές εταιρείες (Holding)
 • Εταιρείες Χρηματοδότησης
 • Εταιρείες Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP Box)
 • Επενδυτικές Εταιρείες
 • Εταιρίες διεθνούς εμπορίου
 • Επενδυτικά ταμεία

Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος στην Κύπρο στηρίζεται στον ανταγωνιστικό σταθερό συντελεστή 12,5% και συνιστά τον καθαρό φόρο ο οποίος επιβάλλεται επί των κερδών μίας κυπριακής εταιρείας.

Φορολογικές ικανότητες για τους διεθνείς επιχειρηματικούς επενδυτές:

 • Τα μερίσματα από αλλοδαπές εταιρείες απαλλάσσονται από τον φόρο με βάση ορισμένες εύκολες προϋποθέσεις.
 • Διάθεση μετοχών και άλλων τίτλων (όπως για παράδειγμα ομόλογα) απαλλάσσονται από την φορολογία, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρείας την οποία έχουν μεταβιβαστεί δεν κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρος.
 • Έσοδα από μέσω μόνιμης εγκατάστασης   (Permanent Establishments PE - Branch) απαλλάσσονται από τον φόρο με βάση ορισμένες εύκολες προϋποθέσεις.
 • Το φορολογικό καθεστώς IP στην Κύπρο, μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού φορολογικού συντελεστή 2,5% ή ακόμη χαμηλότερα.
 • Διατηρεί τον χαμηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή στην ΕΕ.
 • Ευρύ δίκτυο ευνοϊκών συνθηκών για αποφυγή της διπλής φορολογίας
 • Πρόσβαση στις οδηγίες της ΕΕ.
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί μερισμάτων και τόκων (για μη φορολογικούς κάτοικους  Κύπρου ΄η για φορολογικούς κάτοικους Κύπρου οι οποίοι έχουν ξένη υπηκοότητα Non Dom Status).
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου σε όλα σχεδόν τα δικαιώματα (royalties).
 • Δεν υπάρχει κεφαλαιουχικός φόρος επί των κερδών από την πώληση μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων κτλ.
 • Κανένας φόρος για αλλοδαπά μερίσματα και τόκους.
 • Δεν υπάρχουν κανόνες κεφαλαιοποίησης.

Η φορολογία των εταιρειών στηρίζεται και προκύπτει από την έδρα της φορολογικής κατοικίας. .  Όλες οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται για το εισόδημά τους το οποίο κτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Κύπρος.  Οι εταιρείες οι οποίες δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, φορολογούνται στην Κύπρος μόνο για το εισόδημα που προέρχεται από μόνιμη εγκατάσταση ή ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.  Μία εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί «κάτοικος Κύπρου» εάν ελέγχεται και διαχειρίζεται (management & control) στην Κύπρο.  Ωστόσο, το γεγονός απλά και μόνο ότι μία εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο, δεν αρκεί προκειμένου να αποδειχθεί ότι αυτή είναι και φορολογικός κάτοικος Κύπρου