ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

το ολοκληρωμένο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας της Κύπρου ως διεθνής χρηματοοικονομικό κέντρο. Η Κύπρος έχει συνάψει φορολογικές συμβάσεις με περισσότερες από 55 χώρες, ενώ αντίστοιχες συνθήκες είναι υπό διαπραγμάτευση ή εν αναμονή της επικύρωσης τους.

Οι περισσότερες από τις εν λόγω συμβάσεις βασίζονται στο μοντέλο του ΟΟΣΑ και στόχος αυτών είναι να επιτευχθεί η μείωση ή και η εξάλειψη της διπλής φορολογίας που επιβάλλεται από τα συμβαλλόμενα κράτη στις διασυνοριακές συναλλαγές.

Αυτό είναι μέγιστο πλεονέκτημα για τις συναλλαγές και επενδυτικές δραστηριότητες με άλλες χώρες.  Οι ξένοι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να διευκολύνουν τις επενδύσεις και το εμπόριο τους, εφόσον η χώρα αυτή έχει προσυπογράψει σχετική συμφωνία με την Κύπρο, επιτρέποντας τη μείωση ή την εξάλειψη των παρακρατούμενων φόρων.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις συμφωνίες διπλής φορολογίας εδώ