ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι εταιρικές υπηρεσίες που παρέχει η δικηγορική μας εταιρεία στην Κύπρο, έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες της σημερινής διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας.  Πιστεύουμε σε νέες, καινοτόμες, ωφέλιμες,  αποτελεσματικές δομές και μεθόδους. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία σύστασης εταιρείας γρήγορα και αποδοτικά.

Πρωταρχικός στόχος αλλά και σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους  πελάτες μας διεθνείς εταιρικές υπηρεσίες στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, διατηρώντας παράλληλα την επαγγελματικότητα και την επιχειρηματική ηθική που μας διακατέχει προς ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Ίδρυση/Σύσταση επιχειρήσεων και εταιρειών σε πολλαπλές δικαιοδοσίες τόσο εγχώρια όσο και εξοχώρια (onshore και off-shore).
 • Δημιουργία εγγεγραμμένου γραφείου – έδρας.
 • Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός και συμβουλή ως προς την αποδοτικότερη εταιρική  δομή.
 • Διορισμός  εξιδικευμένων Διευθυντών εταιρείιαςν ανάλογα με τις δραστηριότητες της.
 • Διορισμός ειδικευμένου Οικονομικού Διευθυντή.
 • Υπηρεσίες περί εκκαθάρισης εταιρείών.
 • Παροχή έτοιμων εταιριών και ειδικών τύπων εταιρειών  προς επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών (SPV)
 • Ολοκληρωμένες επαγγελματικές υπηρεσίες.

 

Εγγεγραμμένο γραφείο

Η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου είναι η επίσημη διεύθυνση της εταιρείας, εκεί όπου θα πρέπει να τηρούνται τα θεσμοθετημένα βιβλία, τα μητρώα και η εταιρική σφραγίδα της εταιρείας.

Γραμματειακή Υποστήριξη Εταιρειών

Μέσω της της  συνεργαζόμενης  εταιρείας μας AMG ETHOSTRUST LTD  παρέχουμε γραμματειακή υποστήριξη στους πελάτες μας και στις επιχειρήσεις τους προκειμένου να επιτύχουμε την απαιτούμενη από τον νόμο συμμόρφωση με τις  αρχές και κανονισμούς, ως οι καταστατικές και νομοθετικές απαιτήσεις.

Παρέχουμε υποστήριξη στους  πελάτες μας αναφορικά με τις συνήθεις διοικητικές και νομικές διαδικασίες, όπως προετοιμασία και παρακολούθηση:

 • Τακτικών και Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων.
 • Διαχείριση Διοικητικών Συμβουλίων.
 • Διευθέτηση και συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας παράλληλα τα απαιτούμενα πρακτικά.
 • Προετοιμασία και κυκλοφορία ενημερωτικών εγγράφων συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
 • Εξασφάλιση όλων των εκ του νόμου αποδόσεων και τελών τα οποία πρέπει να υποβληθούν.
 • Εταιρική συμμόρφωσης και η αλληλογραφία με τις αρμόδιες αρχές.
 • Προετοιμασία και διαχείριση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών για σκοπούς δέουσας επιμέλειας.

Nominee Shareholder - Εμπιστευματοδόχος  – Υπηρεσία Μετόχου με Καταπίστευμα

Οι μετοχές Κυπριακής εταιρείας μπορεί να κατέχονται από εμπιστευατοδόχους μέσω καταπιστεύματος  προς όφελος των πραγματικών μετόχων/δικαιούχων προκειμένου να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.

Μεταξύ του Nominee/Εντολοδόχου μετόχου και του πραγματικού δικαιούχου υπογράφεται σχετική συμφωνία εμπιστεύματος, προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντά του και να επιβεβαιώσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους.

Μέσω της συνεργαζόμενης  εταιρείας μας  AMG ETHOSTRUST LTD, η οποία κατέχει σχετική άδεια παροχής διοικητικών υπηρεσιών, παρέχουμε τις εν λόγω υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, η ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου μετοχών διατηρείται απολύτως εμπιστευτική.  

Η κύρια ιδέα πίσω από τις υπηρεσίες Nominee είναι να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.  Σκοπός είναι η προστασία της ταυτότητας των  πελατών μας γιαυτό και εγγυόμαστε την μέγιστη δυνατή προστασία.  Ο Εμπιστευματοδόχος  εμφανίζεται σε όλα τα  εταιρικά έγγραφα και προστατεύει τον πραγματικό δικαιούχο ιδιοκτήτη της Εταιρίας.  Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι οι Εμπιστευματοδόχοι  δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται την Εταιρεία και οιυπηρεσίες μας θα σας προσφέρει την προστασία που χρειάζεστε.

Υπηρεσίες Επαγγελματία Διευθυντή

Επαγγελματίες Διευθυντές μπορούν να παρέχονται σε συνεργασία με την αδειοδοτημένη θυγατρική εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών του γραφείου μας AMG ETHOSTRUST LTD.

 • Οι διευθυντές της κυπριακής θυγατρικής μας εταιρείας AMG ETHOSTRUST LTD προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στη διαχείριση των επιχειρήσεων όσον αφορά διοικητικά, λογιστικά και φορολογικά ζητήματα.
 • Η πείρα μας στον τομέα των εταιρικών υπηρεσιών μας δίνει τη δυνατότητα να ενεργούμε ως σύμβουλοι εταιρείας βάσει των εντολών διαχείρισης.
 • Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει με τους πελάτες μας σε διάφορους τομείς, όπως Ενέργεια, Εμπορικό δίκαιο και ακίνητη ιδιοκτησία μας επέτρεψε να συμμετάσχουμε σε σημαντικές συναλλαγές στην καρδιά της διεθνούς αγοράς.
 • Το να ενεργείς ως διευθυντής μιας εταιρείας, απαιτεί ένα (υψηλό) επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και ανεξαρτησίας ως προς τη λήψη αποφάσεων, στοιχεία τα οποία η δικηγορική μας εταιρεία στην Κύπρο και οι συνεργάτες είναι σε θέση να προσφέρουν.

Συμμετέχουμε ενεργά σε διοικητικά συμβούλια, με την υποστήριξη όλων των εξωτερικών συμβούλων που συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας.

Η σημαντική απόφαση για το ποια μορφή νομικής οντότητας θα επιλέξει ο πελάτης μας  να συστήσει  και εντός ποιας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, συνιστά για εμάς πρόκληση!  Η ομάδα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες  μας αποτελείται από άτομα που προέρχονται από περιβάλλον πολλαπλών αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων νομικών, φορολογικών και λογιστικών θεμάτων και είναι σε θέση να διευκολύνει και να παρέχει λύσεις στις πιο απλές μορφές οντοτήτων μέχρι και στις πιο σύνθετες διασυνοριακές δομές εταιρικών σχημάτων. 

Λογιστικές υπηρεσίες και τήρηση βιβλίων

Η τήρηση λογιστικών βιβλίων είναι ένα σημαντικό στάδιο κατά την προετοιμασία των ετήσιων λογαριασμών της εταιρείας.  Το προσωπικό και οι συνεργάτες λογιστές μας είναι σε θέση να αναλύσουν πολύπλοκα και ποικίλα νομικά και διοικητικά έγγραφα με σκοπό να καταγράφουν σωστά  στα βιβλία της εταιρείας.

Οι υπηρεσίες μας στο πεδίο αυτό καλύπτουν:

 • Διαχείριση λογιστικών και άλλων σχετικών αρχείων - Αυτό περιλαμβάνει την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Προετοιμασία συνοπτικών λογαριασμών διαχείρισης και οικονομικών καταστάσεων συγκεκριμένης περιόδου - Μετά από αίτημα της διοίκησης της εταιρείας, μπορούμε να ετοιμάσουμε εκθέσεις συνοπτικών λογαριασμών (κατάσταση λογαριασμού, ισολογισμός και τις σχετικές σημειώσεις), καθώς και άλλες ειδικές και εξατομικευμένες εκθέσεις.
 • Μέσω συνεργατών μας παρέχουμε βοήθεια στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) - Αυτό περιλαμβάνει βοήθεια για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε πλήρη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ, καθώς και βοήθεια στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων με βάση άλλα απαιτούμενα πρότυπα υποβολής εκθέσεων.
 • Παροχή συμβουλών σε ποικίλα λογιστικά θέματα - Όταν η λογιστική αντιμετώπιση συγκεκριμένων πράξεων/συναλλαγών δεν είναι εξατομικευμένη, η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει συμβουλές σε πελάτες με απώτερο σκοπό την κατανόηση τέτοιων συναλλαγών και την εφαρμογή της κατάλληλης λογιστικής αρχής.
 • Έκδοση τιμολογίων πώλησης - Αυτό περιλαμβάνει την έκδοση των τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών ή προτιμολόγια πωλήσεων με βάση πάντα τις οδηγίες που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας, καθώς επίσης διανομή των τιμολογίων και καταγραφή αυτών στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
 • Προετοιμασία των καταστάσεων συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών  - Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην προετοιμασία των απαραίτητων τραπεζικών συμφωνιών και εκθέσεων κίνησης λογαριασμού ως απαιτείται για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.