ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Σύσταση κυπριακής Εταιρείας Διεθνών Δραστηριοτήτων 

Το ενδιαφέρον για την σύσταση μιας εταιρείας διεθνών δαστηριοτήτων με έδρα την Κύπρο αυξάνεται συνεχώς, καθώς όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες ή ιδιώτες ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν. Ο συνδυασμός ενός αξιόπιστου διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης από επαγγελματίες, τα γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα και ένα ευρύ δίκτυο Συνθηκών  Αποφυγής Διπλής Φορολογίας σε περισσότερες από 55 κράτη καλύπτοντας όλες τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με μερικές πολύ ευνοϊκές διατάξεις, οδηγούν στο να διακρίνεται η Κύπρος από άλλα διεθνή επιχειρηματικά κέντρα.

Οι δικηγόρική μας εταιρεία  στην Κύπρο, καθοδηγά  και συμβουλέβει  εγχώριους και διεθνείς πελάτες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύστασης μιας νέας εταιρείας στην Κύπρο ή στον σχηματισμό μιας σύνθετης εταιρικής δομής Κυπριακών και άλλων εταιρειών.

Τα φορολογικά οφέλη μιας εταιρείας με έδρα την Κύπρο σχετίζονται άμεσα με την έννοια της, πραγματικής διοίκησης της εταιρείας (place of effective management & control)  η οποία πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο, προκειμένου να τύχει της εύνοιας των φορολογικών πλεονεκτημάτων.  Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να διαμένουν στην Κύπρο και οι συνεδριάσεις που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να διεξάγονται εδώ στην Κύπρο. 

Συνεπώς, σε περίπτωση που ξένοι επιχειρηματίες ή επενδυτές, επιθυμούν να ιδρύσουν μια εταιρεία στην Κύπρο και δεν θα έχουν την μόνιμη κατοικία τους στη Κύπρο , τότε υπάρχει η ανάγκη να διορίσουν Κύπριους διευθυντές οι οποίοι να πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τις θέσεις αυτές.

 Οι δικηγορική μας εταιρεία μπορεί να παρέχει  μέσω συνεργατών αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες οι οποίοι θα το ζητήσουν.  Η συνδεδεμένη μας εταιρεία AMG ETHOSTRUST LTD, η οποία είναι  αδειοδοτημένη  από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες, αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα διαχείρισης και διοίκησης.

Κάτω από την καθοδήγηση και εμπεριστατωμένη εξέταση όλων των θεμάτων από την   κυπριακή δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC, μέσω των δικηγόρων ς, λογιστών  και φοροτεχνικών συνεργατών της εταιρείας μας,  διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας θα συμμορφώνεται με όλες τις νομικές και φορολογικές της υποχρεώσεις..

 

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Η Κύπρος διατηρεί ένα τεράστιο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, που στην πλειοψηφία τους ακολουθούν πιστά τη συνθήκη μοντέλο που δημιουργήθηκε από τον ΟΟΣΑ (OECD Model Convention for the Avoidance of Double Taxation on Income and on Capital), το οποίο σε συνδυασμό με τα φορολογικά πλεονεκτήματα που έχειμια Κυπριακή εταιρεία της προσδίδουν ενεργό ρόλο στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και, κυρίως σε αυτές που σχετίζονται με τις πρώην σοβιετικές χώρες και την Ανατολική Ευρώπη.

Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου υπήρξε η σπίθα στην ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία του νησιού τις τελευταίες δεκαετίες.  Ελκυστικά φορολογικά καθεστώτα επιτρέπουν στους ξένους εταιρικούς πελάτες και επενδυτές την επίτευξη φορολογικής βελτιστοποίησης μέσω νομικών και ελεγχόμενων μέσων.

 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κυπριακής εταιρείας

 • Τα καθαρά κέρδη από τις εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Κύπρο, υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή μόλις 12,5%, το οποίο συνιστά ένα από τους χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας επί των επιχειρήσεων εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που δηλώνονται από τις εταιρείες για μετόχους οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
 • Πλήρης φορολογική απαλλαγή επί των κερδών των εταιρειών τα οποία αποκτούνται εκτός Κύπρου, αν η διαχείριση και ο έλεγχος ασκείται εκτός Κύπρου.
 • Πλήρης φορολογική απαλλαγή επί των κερδών που αντλούνται από μερίσματα τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό ή από κέρδη που προκύπτουν από μόνιμες εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες, κάτω υπό ορισμένες συνθήκες.
 • Απαλλαγή από το φόρο επί κερδών που προκύπτουν από την διάθεση μετοχών και άλλων καλύψεων/εγγυήσεων. (securities)
 • Απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις οδηγίες της ΕΕ.
 • 80% απαλλαγή επί των κερδών τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση ή τη χορήγηση αδειών καθώς και επί των κερδών που προκύπτουν από διάθεση Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 • Πλήρης φορολογική απαλλαγή επί κεφαλαιουχικών κερδών για μεταβίβαση ή πώληση μετοχών σε εταιρεία, εκτός εάν η εταιρεία αυτή κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.
 • Ένα ευρύ δίκτυο Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που καλύπτει περισσότερες από 55 χώρες.
 • Μονομερής φορολογική ελάφρυνση στην Κύπρο για ποσά του έχουν καταβληθεί στο φόρο/ποσά που καταβάλλονται στον φόρο και για ποσά τα οποία παρακρατούνται  στο εξωτερικό.
 • Δεν υπάρχουν κανόνες και νομοθεσία επί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών (CFC Rules).
 • Δεν υπάρχει φόρος κληρονομίας.

 

Κυπριακή Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Μετοχικό κεφάλαιο

 • Δεν καθορίζεται ελάχιστο ή μέγιστο και δεν απαιτείται ελάχιστο καταβεβλημένο.
 • Έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου

Μέτοχοι

 • Απαιτείται τουλάχιστον ένας.
 • Επιτρέπονται οι Εμπιστευματοδόχοι μέσω καταπιστεύματος (Nominee shareholders), οι οποίοι θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι από τις αρμόδιες αρχές.

Διοικητικοί Σύμβουλοι/Διευθυντές

 • Απαιτείται τουλάχιστον ένας.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο διευθυντής μπορεί επίσης να ενεργεί ως Γραμματέας της Εταιρείας.
 • Μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.
 • Δεν απαιτείται να είναι Κύπριοι κάτοικοι, ωστόσο αυτό συστήνεται έντονα.

Γενικές συνελέυσεις

 • Τουλάχιστον μία Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε χρόνο, εκτός από οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση της εταιρεία.
 • Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, εκτός από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω έγγραφου ψηφίσματος.

Γραμματέας εταιρείας

 • Μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.

Εγγεγραμμένο γραφείο εταιρείας

 • Απαιτείται να βρίσκεται στην Κύπρο.

Στοιχεία σχετικά με τη φορολογία κυπριακών εταιρειών

 • Συντελεστή εταιρικού φόρου 12,5%.
 • Φορολογικιή έδρα βασιζόμενη στο πλαίσιο της διαχείρισης;

Εταιρείες με φορολογική έδρα στη Κύπρο:  υπόκεινται σε φόρο για τα παγκόσμια εισοδήματα τους;

Εταιρείες οι οποίες δεν έχουν την φορολογική έδρα τους στην Κύπρο: υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Κύπρο;

 • Παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων: Κανένας φόρος για εταιρείες οι οποίες δεν έχουν ην έδρα τους στην Κύπρο.  (αναφορικά με τα δικαιώματα, μόνο για αυτά που αξιοποιούνται/χρησιμοποιούνται εκτός Κύπρου).
 • Κανόνες φορολογίας: Με βάση την ερμηνεία του Νόμου.
 • Διπλή φορολογική ελάφρυνση

Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας - άνω των 55

Κέρδη επί των πωλήσεων μετοχών και άλλων κινητών αξιών (securities):  Απαλλαγή από κάθε φόρο (εκτός εάν οι μετοχές ανήκουν σε μια μη εισηγμένη εταιρεία που κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο).

Φορολογικές ζημίες/απώλειες:

 • Μπορούν να μεταφερθούν για περίοδο πέντε ετών / δεν μπορούν όμως να μεταφερθούν προς τα πίσω.
 • Ομαδική ανακούφιση/ελάφρυνση είναι διαθέσιμη/δυνατή.

Ειδικά φορολογικά καθεστώτα:

 • Ναυτιλιακών εταιρειών – Ναυτιλίας
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Εμπιστεύματα (Cyprus International Trust)
 • Επενδυτικά Ταμεία (AIF’s – Funds)
 • Εκπατρισμένοι / Expats

Λογιστικά στοιχεία κυπριακής εταιρείας

Μία κυπριακή εταιρεία απαιτείται να ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Κύπρος νομοθεσίας, περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113, και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς επίσης να παρουσιάζει αυτά στον Έφορο Εταιρειών.  Τα κύρια χαρακτηριστικά του λογιστικού καθεστώτος στην Κύπρο μπορούν να αποδοθούν στον πίνακα που ακολουθεί:

 • Έκθεση για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα
 • Λογιστικά πρότυπα: IFRS
 • Υποβολή των λογαριασμών: Απαραίτητο/Απαιτείται
 • Έλεγχος: Ναι

Ενοποίηση: Ναι - απαλλαγές για τις μητρικές εταιρείες μεγαλύτερων ομάδων αλλά και για ομάδες μικρού μεγέθους.

 

Γιατί μπορείτε να μας εμπιστευτείτε? Γιατί  οι δικηγόροι μας , γνωρίζουν τι πρέπει να κάνετε έτσι ώστε να συτσήσετε μια κυπριακή εταιρεία βάση των δικών σας αναγκών η οποία να πρόσδίδει την μέγιστη ωφέλεια σε εσάς και στις διεθνείς δραστηριότητες σας.

 

Στοιχεία στα οποία απαιτείται αυξημένη δέουσα επιμέλεια:

 • Ποιες οι  κύριες δραστηριότητες της κυπριακής εταιρείας και πως εκτελούνται.
 •  Ορθή συμπλήρωση εντύπων KYC έτσι ώστε να γνωρίζουμε τον πελάτη μας και ποιος είναι ο επιθυμιτός του στόχος.
 • Οι Διευθυντές και οι Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν ένα αντίγραφο της ταυτότητας/διαβατηρίου τους.
 • Η απόδειξη μόνιμης διαμονής πρέπει να παρέχεται με τη μορφή ενός λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή ενός τραπεζικού λογαριασμού.
 • Κάθε δικαιούχος, διευθυντής ή μέτοχος θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο αναφοράς (παρακαλώ απευθυνθείτε για πρότυπο).
 • Κάθε δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ένα σύντομο βιογραφικό.

 

Διαδικασία εγγραφής

 • Υποβάλλεται σχετική αίτηση στον Έφορο Εταιρειών προς έγκριση  του ονόματος της εταιρείας σας, ή μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα ονομάτων μας, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί (1-2 μέρες).
 • Μόλις το όνομα εγκριθεί, θα υποβληθούν τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας και η κυπριακή εταιρεία σας θα εγγραφεί και θα είναι έτοιμη να δραστηριοποιθεί  άμεσα ( 3-4 ημέρες).
 • Εναλλακτικά, αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε την επιχείρησή τώρα, απλά επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες εταιρείες μας ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η εταιρεία σας  από σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή της εταιρείας σας αλλά και για εξατομικευμένες συμβουλές παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή στο τηλέφωνο 00357 25101080.