ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 

Η Κύπρος συνιστά πλέον, μια ηγετική δικαιοδοσία για τη δημιουργία/εγκαθίδρυση/σύσταση οχημάτων επίτευξης ειδικού σκοπού (γνωστά ως SPV), μέσω της ευνοϊκής νομικής δομής της και του φορολογικού καθεστώτος διεθνούς επιπέδου.  Η δικηγορική εταιρεία AMG Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες σε διεθνείς πελάτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν δομές διαχείρισης των χρηματοοικονομικών και περιουσιακών τους στοιχείων.

Τα οφέλη ίδρυσης ειδικού οχήματος επίτευξης σκοπού στην Κύπρο περιλαμβάνουν το  ισχυρό νομικό πλαίσιο.

Η Κύπρος διαθέτει ένα ευνοϊκό νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον που αναγνωρίζει την έννοια των εμπιστευμάτων. Η εγκαθίδρυση ενός εμπιστεύματος είναι σχετικά απλή και παράλληλα μια εμπιστευτική διαδικασία.

Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Η Κύπρος διατηρεί ένα από τα πιο ελκυστικά φορολογικά καθεστώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ποσοστό/δείκτη εταιρικού φόρου στο 12,5% και αποφυγή διπλής φορολογίας σε πάνω από 55 χώρες.

Όλες οι συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας τις οποίες η Κύπρος έχει συνάψει μετά την εισαγωγή του νέου άρθρου 26 της Συνθήκης προτύπου του ΟΟΣΑ, αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων - συνθηκών και έχουν συμμορφωθεί πλήρως με το αναθεωρημένο άρθρο 26.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι η Κύπρος προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά/ενδιαφέροντα φορολογικά καθεστώτα επί του πεδίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, με μια γενναιόδωρη απαλλαγή, ύψους 80%, επί του παγκόσμιου εισοδήματος των δικαιωμάτων.

Ο ΟΟΣΑ περιλαμβάνεται την Κύπρο στη «Λευκή Λίστα» ως μία από τις χώρες που έχουν εναρμονιστεί/ είναι σύμφωνη πλήρως με τα διεθνή πρότυπα τα οποία σχετίζονται με τη φορολογία.

Επιπλέον, η Κύπρος είναι πλήρως συμμορφωμένη/σύμφωνη με το κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ και τις οδηγίες της ΕΕ περί φορολογίας των επιχειρήσεων.

Διεθνής Θέση και Ένταξη στην ΕΕ

Καθότι η Κύπρος είναι μέλος του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να λεχθεί ότι συνιστά μια ιδανική τοποθεσία για επενδυτές και εταιρείες που αναζητούν το ιδανικό όχημα/ δομή προς επίτευξη των σκοπών τους.  Ως ένα ευρωπαϊκό κράτος, η Κύπρος παρέχει ένα ισχυρό εταιρικό και νομικό πλαίσιο με ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.