ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΕΥ)

Αδειοδότηση & Νομική Συμβουλευτική επί Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007 (N. 144(I)/2007), ο οποίος θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, καθιστά την Κύπρο μία από τις πιο ιδανικές δικαιοδοσίες για την ίδρυσηΕταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Forex & Binary Brokers και Market Makers ), προσφέροντας παράλληλα ένα ενιαίο διαβατήριο στους πιθανούς επενδυτές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στην απόκτηση σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC).  Η σχετική άδεια χορηγείται βάσει του κανονισμού MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

Είναι γεγονός ότι η Κύπρος διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά φορολογίας επί των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, με μια υπερσύγχρονη υποδομή και αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει καλύτερα τις οικονομικές υπηρεσίες τις ανάγκες της βιομηχανίας.

Η Δικηγορική Εταιρεία AMG Mυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., θα σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη προς την αδειοδότηση και την εγγραφή της ΕΠΕΥ καθώς επίσης να ετοιμάσει την αίτηση σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.  Επιπλέον, μπορούμε να εντοπίσουμε ειδικούς εκτελεστικούς και μη-εκτελεστικούς διευθυντές και προσωπικό οι οποίοι θα παρέχουν νομική, λογιστική και ελεγκτική υποστήριξη για την επιχείρηση σας.