ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στη σύγχρονη κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στους μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αλλά και στους εξωδικαστικούς διακανονισμούς.  Παράλληλα, η Δικηγορική μας εταιρεία   είναι πάντα έτοιμη να ασκήσει αγωγή ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

Η Δικαστική πρακτική μας καλύπτει όλους τους τομείς γενικού και εμπορικού δικαίου.  Η αξιοσημείωτη πρακτική μας περιλαμβάνει εμπορικές διαφορές, εταιρικές διαφορές, μετοχικές διαφορές, διαφορές περί ακίνητης ιδιοκτησίας, διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας και αστικές διαφορές.

Ο δικαστηριακός κλάδος έγκειται σε ποικιλία απαιτήσεων και υπηρεσιών επίλυσης διαφορών με πελάτες σε όλα τα φόρουμ στην Κύπρο και περιλαμβάνει:

Εταιρικές διαφορές και διαφορές μετόχων

Οι εταιρείες όλο και συχνότερα έρχονται αντιμέτωπες με  συμβιβασμούς για το καλύτερο δυνατόν συμφέρον τους, λόγω εσωτερικών διαφορών, δόγματος της καταπίεση της μειονότητας, πτώχευση, απάτη και άλλες καταστάσεις.  Αναπόφευκτα, οι διαφορές αυτές θα πρέπει να επιλυθούν από τα δικαστήρια   και τα δικαστήρια της Κύπρου συνιστούν το φυσικό φόρουμ για όλα τα θέματα που αφορούν Κυπριακές εταιρείες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.  Χειριζόμαστε ιδιαίτερα τα ακόλουθα είδη αγωγών, ενεργώντας για τους ενάγοντες ή τους εναγόμενους:

 • Διαφορές μεταξύ των μετόχων
 • Εμπορικές διαφορές μεταξύ εταιρειών
 • Παράβαση σύμβασης και συμβατικές διαφορές
 • Διαφορές περί δικαίου του ανταγωνισμού, όπως είναι τα καρτέλ και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από ανταγωνιστές
 • Προστασία των Δικαιωμάτων Μετόχων Μειοψηφίας. Πράξεις οι οποίες συνιστούν απάτη κατά της Εταιρείας ή άλλων μετόχων από την πλειοψηφία
 • Αιτήσεις για εκκαθάριση εταιρειών
 • Διατάγματα δέσμευσης (Mareva - ασφαλιστικά μέτρα)
 • Διατάγματα αποκάλυψης (Norwhich Pharmacal) και έρευνας
 • Απαγορευτικά, Παρεμπίπτον (Interim Injunctions), διηνεκές και προστακτικά Διατάγματα
 • Εντολές για την υποστήριξη της ΕΕ ή διαδικασιών Διαιτησίας
 • Αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων
 • Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων

 

Αστικές, Εμπορικές Διαφορές και διαφορές Ναυτοδικείου

 • Συμβατικές Αξιώσεις
 • Τραπεζικές και Οικονομικές διαφορές
 • Διενέξεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών
 • Ανάκτησης Χρέους και είσπραξη χρέους
 • Διαφορές εργατικού δικαίου
 • Διαδικασίες πτώχευσης και χρεοκοπίας
 • Συμβάσεις κατασκευών και διαφορές
 • Ναυτικό Δίκαιο και αξιώσεις

 

Σωματικές βλάβες, αμέλεια και αδικοπραξίες

 • Απαιτήσεις από ασφαλιστικές/ασφάλειες
 • Αμέλεια, συμπεριλαμβανομένης και επαγγελματικής αμέλεια
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Δυσφήμιση, λίβελλος, συκοφαντία και επιζήμια ψευδολογία.

Η ομάδα μας με τους εξειδικευμένους νομικούς, θα επιλύσει τις διαφορές της επιχείρησής σας μέσω διαιτησίας, άσκησης προσφυγής/αγωγής στο Δικαστήριο ή διαμεσολάβησης. Προσεγγίζουμε όλες τις περιπτώσεις με τη φιλοσοφία ότι επιδιώκουμε το καλύτερο συμφέρον των πελατών μας.

Οι δικηγόροι μας, αναγνωρίζουν ότι οι περισσότεροι πελάτες, είτε εμπορικού είτε ιδιωτικού χαρακτήρα, θα προτιμούσαν να επιλύουν τυχόν διαφορές τους, χωρίς να καταφεύγουν σε δικαστικές διαμάχες και με ελάχιστο κόστος.  Ως εκ τούτου, οι αμοιβές μας καθορίζονται σε ανταγωνιστικό επίπεδο πάντα μέσα από διάλογο και συνεννόηση με τον πελάτη μας.