ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η δικηγορική εταιρεία AMG Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε παρέχει συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα εταιρικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών στρατηγικές εταιρικών δομών σε Κυπριακές εταιρείες αλλά και υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είτε αυτές είναι νεοσύστατες είτε έχουν ήδη συσταθεί.

Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε εταιρικές συναλλαγές όλων των τύπων, από την διαχείρηση εταιρειών μέχρι και συμφωνίες μετόχων, παρέχοντας συμβουλές σε Διοικιτικά Συμβούλια εταιρειλών και  επενδυτές για θέματα χρηματοδοτήσεων, επενδυτικών δομών και συμφωνιών.

Αναλαμβάνουμε τα ακόλουθα:

 • Ίδρυση εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, δημιουργία κοινοπραξιών και συνεταιρισμών.
 • Έλεγχος Δέουσας επιμέλειας (Due diligence) πριν την αγοραπωλησία επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων.
 • Σύσταση υπεράκτιων εταιρειών (offshore).
 • Παροχή συμβουλών ως προς την καταλληλόλητα σύστασης φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση.
 • Ίδρυση ιδιωτικών εταιρειών και διάρθρωση για τη διαχείριση ευθύνης και κινδύνου.
 • Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις.
 • Διασφάλιση συμφερόντων ιδιοκτησίας εταιρειών και μετόχων.
 • Αναδιάρθρωση εταιρειών και ομίλων εταιρειών.

Το εταιρικό τμήμα της δικηγορικής εταιρειάς AMG Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε , συνεργάζεται με τους πελάτες και τους εσωτερικούς σύμβουλους των πελατών μας, με σκοπό την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν τους πελάτες για μακροπρόθεσμες στρατηγικές προς απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Έχουμε οργανώσει, διαπραγματευθεί και κλείσει συμφωνίες για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών σε διαφόρους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο εμπόριο, την τεχνολογία,  επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, , των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αλλά και στον τομέα των ακινήτων.  

 

Αναλαμβάνουμε τα ακόλουθα:

 • Ίδρυση εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, δημιουργία κοινοπραξιών και συνεταιρισμών.
 • Έλεγχος Δέουσας επιμέλειας (Due diligence) πριν την αγοραπωλησία επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων.
 • Σύσταση υπεράκτιων εταιρειών (offshore).
 • Παροχή συμβουλών ως προς την καταλληλόλητα σύστασης φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση.
 • Ίδρυση ιδιωτικών εταιρειών και διάρθρωση για τη διαχείριση ευθύνης και κινδύνου.
 • Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις.
 • Διασφάλιση συμφερόντων ιδιοκτησίας εταιρειών και μετόχων.
 • Αναδιάρθρωση εταιρειών και ομίλων εταιρειών.

 

Το εταιρικό τμήμα της δικηγορικής εταιρειάς AMG Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε , συνεργάζεται με τους πελάτες και τους εσωτερικούς σύμβουλους των πελατών μας, με σκοπό την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν τους πελάτες για μακροπρόθεσμες στρατηγικές προς απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Έχουμε οργανώσει, διαπραγματευθεί και κλείσει συμφωνίες για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών σε διαφόρους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο εμπόριο, την τεχνολογία,  επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, , των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αλλά και στον τομέα των ακινήτων.  

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Η δικηγορική μας εταιρεία μέσα από την  εμπειρία στον τεμέα αυτό, σε είναι σε θέση μέσα από την άμεση ανταπόκριση, την αποδοτικότητακαι τον υψηλό βαθμό ικανότητας στη διαδικασία της συναλλαγής να επιφέρει την μέγιστη ωφέλεια στους πελάτες μας.  Η συνεχής ροή των συναλλαγών, μας επιτρέπει να διατηρήσουμε αιχμή γνώση του «τι συνιστά αγορά» κατά τη διαπραγμάτευση των όρων συμφωνίας και τη πορεία της διαδικασίας.  Οι δικηγόροι του γραφείου μας οι οποίοι ασχολούνται με τις συναλλαγές, κατανοούν και αντιμετωπίζουν το υποκείμενο της φορολογίας,, τους οικονομικούς  στόχους  των πελατών μας, τα οποία συχνά καθορίζονται σε αυτές τις συναλλαγές.  Συνεργαζόμαστε τακτικά με μερικές από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές  εταιρείες,  παρέχοντας πρόσθετους πόρους και εμπειρία σε βάθος προς εκπλήρωση των στόχων των πελατών μας.  

 

Οι δικηγόροι μας, συχνά ενασχολούνται με αγοραπωλησίες όλων των τύπων, για ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες, που περιλαμβάνουν:

 • Αγωρές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων
 • Αγωρές και πωλήσεις μετοχών
 • Φορολογητέες και μη υποκείμενες στο φόρο συγχωνεύσεις
 • Μόχλευση και τη διαχείριση buy-outs
 • Δημιουργία θυγατρικών εταιρειών ή διάσπαση εταιρειών (Spin-offs)
 • Δημοπρασίες ή εκποιήσεις εταιρειών οντοτήτων.
 • Ανακεφαλαιοποιήσεις

 

Οι τομείς στους οποίους παρέχουμε συμβουλές περιλαμβάνουν:

 • Ενσωμάτωση εταιρειών, εμπορικής φύσεως και θυγατρικές.
 • Συμφωνίες και συναλλαγές μετόχων
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Νομική Δέουσα/Εύλογη Επιμέλεια
 • Εταιρική χρηματοδότηση
 • Εμπορικές συμβάσεις
 • Δίκαιο του ανταγωνισμού
 • Enterprise Investment Scheme (EIS)
 • Αναδιοργάνωση ομίλου και Ανοικοδόμηση/ανασχηματισμός μετοχικού κεφαλαίου
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • (Αρχικές) Δημόσιες Προσφορές
 • Κοινοπραξίες/Κοινές Επιχειρήσεις
 • Συναλλαγές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων

 

Οι δικηγόροι μας, συχνά ενασχολούνται με αγοραπωλησίες όλων των τύπων, για ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες, που περιλαμβάνουν:

 • Αγωρές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων
 • Αγωρές και πωλήσεις μετοχών
 • Φορολογητέες και μη υποκείμενες στο φόρο συγχωνεύσεις
 • Μόχλευση και τη διαχείριση buy-outs
 • Δημιουργία θυγατρικών εταιρειών ή διάσπαση εταιρειών (Spin-offs)
 • Δημοπρασίες ή εκποιήσεις εταιρειών οντοτήτων.
 • Ανακεφαλαιοποιήσεις

 

Οι τομείς στους οποίους παρέχουμε συμβουλές περιλαμβάνουν:

 • Ενσωμάτωση εταιρειών, εμπορικής φύσεως και θυγατρικές.
 • Συμφωνίες και συναλλαγές μετόχων
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Νομική Δέουσα/Εύλογη Επιμέλεια
 • Εταιρική χρηματοδότηση
 • Εμπορικές συμβάσεις
 • Δίκαιο του ανταγωνισμού
 • Enterprise Investment Scheme (EIS)
 • Αναδιοργάνωση ομίλου και Ανοικοδόμηση/ανασχηματισμός μετοχικού κεφαλαίου
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • (Αρχικές) Δημόσιες Προσφορές
 • Κοινοπραξίες/Κοινές Επιχειρήσεις
 • Συναλλαγές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων