ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η δικηγορική εταιρεία ΑΜG Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε παρέχει συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές του φορολογικού δικαίου για εταιρίες και επιχειρήσεις.  Συμβουλεύουμε τους  ξένους πελάτες μας αναφορικά με το Κυπριακό φορολογικό δίκαιο.  Η ομάδα μας με τους ειδικούς επί φορολογικών θεμάτων, οικονομολόγους και χρηματοοικονομικούς συμβούλους είναι διαθέσιμη για την παροχή συμβουλών σχετικά με ενδο-ομιλικές συναλλαγές επιχειρήσεων, φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) αλλά και τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμού έτσι ώστε μέσα από τον σωστό σχεδιασμό η εταιρεία να κατασταστεί πιο κερδοφόρα.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής: 

  • Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία και την εφαρμογή αποτελεσματικών φορολογικών δομών.
  • Αλληλεπίδραση των φορολογικών συμβάσεων και την τοπική φορολογική νομοθεσία.
  • Η χρήση της διπλής φορολογικής σύμβασης στον διεθνή φορολογικό  σχεδιασμό.
  • Η δημιουργία εταιρειών με φορολογική έδρα στην Κύπρο αλλά και διεθνής φορολογικός σχεδιασμός.
  • Η επιλογή της κατάλληλης επιχειρησιακής οντότητας για ξένες επιχειρήσεις.
  • Η διασυνοριακή χρηματοδότηση.
  • Αναδιάρθρωση υπηρεσιών.
  • Φορολογική συμμόρφωση.

Είναι σημαντικό οι πελάτες να κατανοούν κάθε πτυχή των εταιρικών υποχρεώσεων  προς συμμόρφωση με τη σχετική εταιρική φορολογία ενώ παράλληλα μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω ούτως ώστε οι πελάτες να επωφεληθούν του ευνοϊκού Κυπριακού εταιρικού φορολογικού συντελεστή του 12,5%.  Είναι γεγονός ότι οι σχετικές νομοθεσίες, μπορεί συχνά να προκαλέσουν σύγχυση, ενώ όταν η επιχείρησή σας επεκτείνεται σε διεθνείς δραστηριότητες, ενδέχεται να είναι ακόμα πιο δύσκολο να κατανοήσετε ποικίλα ζητήματα τα οποία αναπόφευκτα θα προκύψουν.

Εμείς, θα σας καθοδηγήσουμε μέσα σε αυτό το πολύπλοκο φορολογικό περιβάλλον, έτσι ώστε να σας προστατεύσουμε και παράλληλα να ελαχιστοποιήσουμε τα κόστη σας.