ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το καταπίστευμα ή εμπίστευμα είναι η επίσημη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων ενός προσώπου, του Εμπιστευματοπάροχου, (μπορεί να είναι περιουσία, μετοχές ή απλά μετρητά) μέσω μίας συμφωνίας καταπιστεύματος, σε μια εταιρεία Εμπιστευματοδόχων  η οποία θα λειτουργεί ως διαχειριστής της περιουσίας αυτής, με οδηγίες να έχει στην κατοχή της τα περιουσιακά στοιχεία και να τα διαχειρίζεται προς όφελος άλλων προσώπων οι οποίοι και καλούνται Δικαιούχοι, τους οποίους υποδεικνύει ο Εμπιστευματοπάροχος.

Γιατί δημιουργούμε ένα Εμπίστευμα;

Στη διάρκεια της ιστορίας τους, τα εμπιστεύματα ή και καταπιστεύματα, παρέχουν στους ανθρώπους ένα μέσο για την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων και παράλληλα έλεγχο αυτών ως προς τη χρήση τους αφού έχουν διατεθεί. Για σχεδόν 1000 χρόνια, οικογένειες έχουν χρησιμοποιήσει εμπιστεύματα για τη διατήρηση και τη διαχείριση του πλούτου τους προς όφελος των κληρονόμων τους.

Το Κυπριακό δίκαιο των εμπιστευμάτων, βασίζεται ουσιαστικά στο αγγλικό σύστημα.  Τα εμπιστεύματα ρυθμίζονται κυρίως από ο δίκαιο των εμπιστευμάτων Κεφάλαιο 193, που θεσπίστηκε το 1955 και βασίζεται στον Αγγλικό Νόμο  Trustees Act 1925.  Συμπληρώνεται ωστόσο από το αγγλικό δόγμα της επιείκειας και την αγγλική νομολογία πριν από το 1960.

Το 1992, η Κύπρος θέσπισε τον Περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο.  Στις 23 Μαρτίου 2012, ο Περί Διεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 τέθηκε σε ισχύ με μεταρρύθμιση του περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο του 1992.

Ο νέος νόμος βασίζεται στο ισχύον και πολύ ελκυστικό Κυπριακό δίκαιο των Διεθνών Εμπιστευμάτων και εισήγαγε πολλά νέα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.  Αυτό έγινε προκειμένου να ενημερωθεί και να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία και να εγκαθιδρυθεί η Κύπρος ως ένα υπεράκτιο και οικονομικό κέντρο καθός και μια σοβαρή δικαιοδοσία για τα εμπιστεύματα.

 

Πλεονεκτήματα του Κυπριακού Διεθνούς Εμπιστεύματος

Φορολογικά οφέλη

 • Τα έσοδα και τα κέρδη από μη κυπριακές πηγές, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, έκτακτη αμυντική εισφορά ή άλλου είδους φορολογίας στην Κύπρο.
 • Παγκόσμιας κλίμακας έσοδα και κέρδη φορολογούνται στην Κύπρο μόνο στην περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος είναι κάτοικος ο οποίος φορολογείται στην Κύπρο.  Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από την Κύπρο, σύμφωνα με τους νόμους περί φορολογιών στην Κύπρο.
 • Τα μερίσματα, οι τόκοι ή τα δικαιώματα που εισπράττεις από το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα από μια διεθνή εταιρεία επιχειρήσεων στην Κύπρο δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
 • Τα κεφάλαια εμπιστευμάτων που εισάχθηκαν στην Κύπρο από αλλοδαπούς επενδυτές ή εμπιστεύματα που απομακρυνθήκαν στην Κύπρο από εμπιστεύματα τα οποία δεν συστάθηκαν στην Κύπρο (or retired in Cyprus from trusts not resident in Cyprus) , δεν φορολογούνται σε βάρος του διαχειριστή - εμπιστευματοδόχου.
 • Δεν υπάρχει φόρος κληρονομίας στην Κύπρο.
 • Το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή του αφορολογήτου εισοδήματος στην Κύπρο για τους δικαιούχους, δηλαδή, τα μέλη της οικογένειας.
 • Οι άνθρωποι που έχουν την πρόθεση να μεταναστεύσουν σε υψηλή φορολογική δικαιοδοσία μπορεί να λάβει φορολογικά πλεονεκτήματα στη νέα αυτή χώρα προστατεύοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία μέσω Κυπριακού Διεθνούς Εμπιστεύματος στην Κύπρο.

Προστασία περιουσιακών Στοιχείων

Τα εμπιστεύματα μπορούν επίσης να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία σας από πιθανούς πιστωτές των δικαιούχων του εμπιστεύματος.  Ο βαθμός στον οποίο οι πιστωτές του δικαιούχου μπορούν να φθάσουν στην ιδιοκτησία που προστατεύεται μέσω εμπιστεύματος, εξαρτάται από το βαθμό πρόσβασης που έχει ο δικαιούχος στην ιδιοκτησία αυτή.

 • Το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει περιουσιακά στοιχεία από κινδύνους που προκύπτουν από αδικοπραξία, σύμβαση ή με άλλο τρόπο σε σχέση με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τον Εμπιστευματοπάροχο.  Τέτοιες αξιώσεις περιλαμβάνουν αμέλεια, παράβαση σύμβασης, αξιώσεις συζύγων ή πρώην συζύγων, απαλλοτρίωση, παράβαση εννόμου καθήκοντος και ούτω καθεξής.
 • Το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα ή η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να παραμεριστεί μόνο από τους πιστωτές του Εμπιστευματοπάροχου, στο βαθμό που έχει αποδειχθεί, προς ικανοποίηση του δικαστηρίου, ότι το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα δημιουργήθηκε με την πρόθεση εξαπάτησης των πιστωτών.  Το βάρος απόδειξης είναι στους πιστωτές οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν ότι το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα έγινε με πρόθεση να τους εξαπατήσει και ότι ήταν πιστωτές κατά τη στιγμή της σύστασης του εμπιστεύματος.  Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η μεταβίβαση ή η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων από τον Εμπιστευματοπάροχο μέσω κυπριακού διεθνούς εμπιστεύματος και μόνο σε σχέση με εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν νωρίτερα.

Εμπιστευτικότητα

 • Μέσα από ένα Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα, η εμπιστευτικότητα είναι ασφαλισμένη.
 • Δεν υπάρχουν προαπετούμενα /απαιτήσεις ως προς τη σύσταση Κυπριακών Διεθνών Εμπιστευμάτων στην Κύπρο.
 • Μέσω του εμπιστεύματος, μπορούν να κατέχονται μετοχές από κυπριακή εταιρεία μέσω υπηρεσιών μετόχου με εμπίστευμα (nominee shareholders) οι οποίοι θα κατέχουν τις μετοχές της εταιρείας για χάριν του πραγματικού ιδιοκτήτη, μέσω εμπιστεύματος.

 

Διαχείριση οικογενειακού πλούτου και σχεδιασμός περιουσίας

 • Το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα είναι ιδανικό για φυσικά πρόσωπα ψιλού εισοδήματος και μεγάλης περιουσίας (high net-worth individuals), με κάπως περίπλοκη οικογενειακή δομή, όπως για παράδειγμα, διαζευγμένοι σύζυγοι και παιδιά από διαφορετικούς γάμους.
 • Λόγω της οικονομικής κρίσης, η διαχείριση του οικογενειακού πλούτου μέσω Κυπριακού Διεθνούς Εμπιστεύματος, έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία λόγω του τρόπου που οι οικογένειες επιθυμούν να διανέμουν την περιουσία τους.

Το Κυπριακό διεθνές εμπίστευμα, δεν υπόκειται σε κανονισμούς ως προς τον έλεγχο συναλλαγών!

Η διάρκεια ενός Κυπριακού Διεθνούς Εμπιστεύματος μπορεί να είναι αορίστου χρόνου.

Το Κυπριακό δίκαιο συνιστά την κατάλληλη νομοθεσία για το (Κυπριακό) Διεθνές Εμπίστευμα.

 • Εάν το δίκαιο που θα επιλεχθεί να διέπει το Διεθνές Εμπίστευμα είναι το Κυπριακό, τότε η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να προστατεύσει το εμπίστευμα.  Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρος και χωρίς αναφορά στην νομοθεσία οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.  Έτσι παρέχεται προστασία ενάντια στην εφαρμογή αλλοδαπού νόμων. Επίσης, παρέχεται μεγαλύτερος έλεγχος, προστασία και ασφάλεια πάνω στο Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα.
 • Η νέα νομοθεσία προνοεί ότι το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα ή η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος δεν θα είναι άκυρες ή ακυρώσιμες ή ικανές να παραμερισθούν ή να υπόκειται σε οποιουσδήποτε σιωπηρούς όρους και σε καμία περίπτωση η ικανότητα το Εμπιστευματοπάροχου, του Διαχειριστή-Εμπιστευματοδόχου ή του δικαιούχου δεν θα υπόκειται σε τυχόν υποχρεώσεις  ή αμφισβήτηση αυτής.  Όταν το Κυπριακό Διεθνές Εμπίστευμα περιέχει ρήτρα επιλογής εφαρμοστέου δικαίου υπέρ της κυπριακού δικαίου, οι διατάξεις του Περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο θα ισχύουν/θα εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση διατάξεων νόμου που επίσης ισχύει στην Κύπρο.  Αυτό είναι ένας βασικός κανόνας που πρέπει να τηρείται ως ζήτημα δημόσιας τάξης.

Σχεδιάστε το μέλλον σας τώρα

Στη σημερινή "πρώτα ενάγω, μετά ρωτώ" κοινωνία, όλοι είναι κάτω από την απειλή αφάνισης των περιουσιακών τους στοιχείων μέσω δικαστικών διαδικασιών.

Για πολλούς ανθρώπους, η διασφάλιση ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία θα περάσουν  στους αγαπημένους τους μετά το θάνατό τους, είναι καίριας σημασίας.  Μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα για να καταστεί δυνατή η μεταφορά περιουσιακών σας στοιχείων από τη μία γενιά στην επόμενη και τη διατήρηση της οικογενειακής περιουσίας/πλούτου.

Το δικηγορικό μας γραφείο στην Κύπρο, μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού και να εστιάσει σε καινοτόμες δομές για τους πελάτες που επιθυμούν να οργανώνουν τις υποθέσεις τους με τον πιο αποτελεσματικό και φορολογικά αποδοτικό τρόπο καθώς και για να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.  Βοηθάμε να διαχειριστείτε , να αναπτύξετε  και να προστατεύσετε  τον πλούτο σας  προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών συγγενών και απογόνων σας. 


 Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πως μπορείτε να σχεδιάσετε το μέλλον σας και να προστατεύσετε την περιουσία σας επικοινωνήστε κατευθείαν με τον κ. Ανδρέα Μυλωνά πατώντας εδώ