ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φαρμακευτικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες στο γνωστικό αντικείμενο του φαρμακευτικού δικαίου υποστηρίζοντας πλήρως φαρμακευτικές εταιρείες και επιχειρήσεις, όπως επίσης και επαγγελματίες της υγείας.

Η δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC  παρέχει νομικές συμβουλές στους τομείς φαρμακευτικής, βιοτεχνολογίας, θέματα ιατρικών συσκευών συμπεριλαμβανομένων της προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ασφάλιση, προσφυγή και δικαστική επίλυσης διαφορών, ρυθμιστικά θέματα, συγχωνεύσεις και εξαγορές, joint ventures, άδειες και άλλες εμπορικές συμφωνίες σε ιδιωτικές επίπεδο, συμφωνίες διανομής φαρμάκων, Εισαγωγή, Εμπορία και Κυκλοφορία Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Ειδών και άλλες συμβάσεις.