ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εμπορικό Δίκαιο 

Οι δικηγόροι μας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, θα συνεργαστούν μαζί σας προκειμένου να έχετε μια πλήρη και διεξοδική κατανόηση της επιχείρησής σας και να σας παρέχουν τις καλύτερες συμβουλές.

Οι δικηγόροι μας στον τμήμα των Επιχειρήσεων και Χρηματοδότησης, παρέχουν συμβουλές στους πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων της απόκτησης εταιρειών,  ζητήματα χρηματοδότησης, σύσταση κοινών επιχειρήσεων/κοινοπραξιών (joint venures) και εμπορικών συμβάσεων.

Οι πελάτες μας ποικίλουν, από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι και ελεύθερους επαγγελματίες και μικρότερες επιχειρήσεις μέσα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ναυτιλίας, του διεθνές εμπορίου, της ενέργειας, του ασφαλιστικού, αλλά και των χημικών και βιολογικών καυσίμων.

Το περιβάλλον γύρω από τον τομέα του διεθνές εμπορίου δύναται να γίνει ανταγωνιστικό και συνεπώς η κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.  Είτε ξεκινάτε τώρα, είτε θέλετε να επεκτείνετε ή να αναδιαρθρώσετε, ή ίσως και να εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης ή συγχώνευσης, σωστές εμπορικές συμβουλές μπορούν να σας δώσουν το έναυσμα για να προβείτε σε μια καλύτερη συμφωνία ή να προστατεύσετε τα ζωτικής σημασίας περιουσιακά στοιχεία που έχετε στο ενεργητικό σας.  Οι συμβουλές μας προκύπτουν έπειτα από έρευνα , παίρνοντας χρόνο για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να πετύχουμε τους στόχους σας σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής σας.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του εμπορικού δικαίου, από όρους αγοράς και πώλησης, προϋποθέσεις διανομής, συνεργασίας, συγχώνευσης αλλά  και σχηματισμό συνεταιρισμού.

 

Νομικές Συμβουλές σε Επιχειρήσεις

Οι δικηγόροι μας, παρέχουν βοήθεια σε όλους τους τύπους των εμπορικών συναλλαγών.  Αυτά περιλαμβάνουν παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με εμπορικές συμβάσεις, τεχνολογία, , πνευματική ιδιοκτησία, δίκαιο του ανταγωνισμού, εργατικό δίκαιο και ασφαλιστικά θέματα.  Επιπλέον, συμβουλές αναφορικά με την εγκαθίδρυση και λειτουργία κοινών επιχειρήσεων, (σύσταση και λειτουργία) εμπιστευμάτων, συνεταιρισμών και εκπροσώπηση σε σχέση με την απόκτηση και διάθεση περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων  ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων.

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικής με σκοπό την επίτευξη των διακριτών στόχων των πελατών μας, για μια ευρεία ποικιλία επιχειρήσεων, από την άποψη (1) μείωσης της πολυπλοκότητας και του κινδύνου, και (2) μεγιστοποίησης της αξίας στις συναλλαγές.

Περαιτέρω, συνεργαζόμαστε με τα στελέχη των πελατών μας και τους διοικητικούς συμβούλους ούτως ώστε να ανταποκρινόμαστε σε καθημερινή βάση στην κανονιστική και νομοθετική συμμόρφωση στην Κύπρο, και παρέχουμε συμβουλές σε εμπορικές συναλλαγές, όπως:

 • Δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τη διαχείριση των εν εξελίξει εργασιών τους, συμπεριλαμβανομένων Εταιρειών Διεθνών Επιχειρήσεων.
 • Συμφωνίες Αγοραπωλησίας μετοχών.
 • Σύνταξη εγγράφων εμπορικών συμβάσεων, συμβουλές για τις προϋποθέσεις εκτέλεσης συμβάσεων, ακόμα και διαχείρισης συμβάσεων μετά την εκτέλεση αυτών.
 • Διαχείριση συμφωνιών παροχής υπηρεσιών (SLAs).
 • Τεχνολογία, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και Τηλεπικοινωνίες.
 • Αντιπροσώπευση, διανομή, συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising) και αδειοδότησης.
 • Δίκαιο των Συμβάσεων.
 • Κοινοπραξίες/Κοινές Επιχειρήσεις και εγχώριες ή διασυνοριακές συνεργασίες.
 • Διάλυση και Εκκαθάριση εταιρειών.
 • Παροχή συμβουλών για στρατηγικές σε συμβατικές διαπραγματεύσεις.
 • Προετοιμασία συμφωνιών Συνεταιρισμών, εγγράφων κοινοπραξιών και συμφωνίες συνεργασίας.
 • Βοήθεια για πρόληψη εμπορικών διενέξεων.
 • Συμφωνίες αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων.
 • Προετοιμασία/Ετοιμασία εγγράφων εργοδότησης/απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού.

Οι δικηγόροι μας, δίνουν ρεαλιστικές νομικές συμβουλές στον τομέα του εμπορίου σχετικά με τις συναλλαγές και τις στρατηγικές και σε συνδυασμό με μία συνεχή παροχή νομικής υποστήριξης και αποβλέπουν στο να βοηθήσουν τους πελάτες να αντιληφθούν έγκαιρα πρακτικές λύσεις και να προβλέψουν τους βασικούς τομείς κινδύνου.


 Για παραιτέρω λεπτομέρειες, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας